@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิสัยทัศน์


       คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพครูให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในระดับชาติ
และระดับนานาชาติได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น