@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กลุ่มงารบริหารห้อง/กองงานเลขานุการ


พระมหาจรัญ     ฐิตโสมนสฺโส
หัวหน้าห้องครุศาสตร์ปี 3
(ดูแลกองงานเลขานุการ,กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ)
โทร. 087-1414355  e-mail : charan_54@hotmail.co.th

พระเดี่ยว  อาภสฺสโร
รองหัวหน้าห้องครุศาสตร์ปี 3 รูปที่ 1
(ดูแลกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและกลุ่มงานธุรการ)
โทร. -  e-mail : -


พระมหาเหรียญชัย  พลญาโณ
รองหัวหน้าห้องครุศาสตร์ปี 3 รูปที่ 2
(ดูแลกลุ่มงานวิชาการ)
โทร. -  e-mail : -
พระมหาอาทร  สุเมธี
เลขานุการ

โทร. -   E-MAIL :  -
สามเณรพิชัย  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โทร. -   E-MAIL :  -
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น