@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

นโยบายคณะครุศาสตร์

       


          ๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับในสังคมตามมาตรฐานวิชาชีพ

         ๒. พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและ
พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

         ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรคณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบทางการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสามารถพัฒนาให้นักศึกษา
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักคิด และ มีทักษะในการสอน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ต่อไป

         ๔. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

         ๕. สนับสนุนให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชาและนักศึกษาทุกโปรแกรมวิชาทำการวิจัย เพื่อพัฒนา องค์ความรู้และรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยตามยุทธศาสตร์ของชาติ

         ๖. ขยายการจัดการศึกษาสู่ชุมชนตามโอกาสโดยใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ตามปณิธาน ของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเน้นที่คุณภาพเทียบเท่ากับในมหาวิทยาลัย

        ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำนุบำรุง ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

        ๘. ร่วมมือกับโรงเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างบุคลากรที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ

        ๙. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร การทำงานของคณาจารย์ และจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น