@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


พระธีระศักดิ์  จรณธมฺโม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. 086-5565088  e-mail : -


พระกิตติศักดิ์  ธีรปญฺโญ
กรรมการ
โทร. 084-763396  e-mail : mcu_5339202003@hotmail.com
พระมหาอรรถพล  จันทร์ลา
กรรมการ
โทร. 088-2211378 e-mail : mcu_5339202012@hotmail.com
พระชยพล  อุทโย
กรรมการ
โทร. - e-mail : -

พระ-
กรรมการ
โทร. -e-mail :-


หน้าที่  บริหารงานทั่วไป สาระสำคัญ อันสมควร ติดต่อ รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าหรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานวิชาการ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  ที่ได้รับมอบหมาย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น