@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พันธกิจ


 ๑.
ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
๒.
พัฒนาครูประจำการในด้านวิชาชีพและวิชาการ

๓.
สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทำการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพครู
๔.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์/นักศึกษาจัดกิจกรรมทำนุบำรุง และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๕.
บริการวิชาการในเชิงธุรกิจสัมพันธ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น