@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางเรียน

วันจันทร์


          ๑) รัฐประศาสนศาสตร์สำหรับครู (อาจารย์สมภพ  สายหยุด) ๑๓.๒๐ - ๑๔.๑๐และ๑๖.๑๐ - ๑๗.๐๐

          ๒) ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖   (พระมหาอุไร  อาตาโก)   ๑๔.๒๐ - ๑๕.๑๐ - ๑๖.๐๐    

 
          ๓) สังคมวิทยาศาสนาสำหรับครู(พระครูปริยัตปัญญาธร /อ.พาไชย  โชติพันธุ์โสภณ) ๑๘.๐๐๑๙.๔๐


วันอังคาร

          ๑) การวิจัยทางการศึกษา (ดร.ทวีศิลป์  กุลนภาดล /อ.เปขณางค์ ยอดมณี) ๑๒.๓๐ -๑๕.๑๐ 

          ๒) การผลิตสื่อการเรียนรู้ (ผศ.สุชิน นิธิไชโย) ๑๕.๑๐๑๗.๐๐

          ๓) การบริหารจัดการในห้องเรียน (อาจารย์ญาณิฐา  ภูริยศสกุล) ๑๗.๐๐  - ๑๙.๔๐


วันพุธ

          ๑) พระพุทธศาสนากับสังคม  (พระปริยัติกิจวิธาน/พระมหาวิเชียร  สิริวฑฺฒโน)  ๑๒.๓๐  -  ๑๕.๑๐      

         ๒) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (อาจารย์เจษฎ์ธัช  คำแก้ว) ๑๕.๑๐ - ๑๗.๐๐

         ๓) การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน  (พระมหาปรัชนันท์  เตชวณฺโณ) ๑๘.๐๐๑๙.๔๐
           

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น