@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายงานวิชาธรรมภาคปฏิบัติ ๕รายงานทำทั้งห้อง

                                                           - ศึกษาหลักการ มหาสติปัฎฐานสูตร มี กี่ อย่าง

                                                           - ธรรมานุปัสสนามข้อที่ ๔ บทที่ ๒

                                                           - กระบวนการเกิดดับรูปนาม

                                                           - แนวปฏิบัติปฏิจสมุบาท

                                                           - โพธิปัตตยธรรมที่ ๓๗ ข้อ

                                                           - หลักการเดินจงกรรมระยะที่ ๑-๕

                                                           - สรุปเนื้อหาสาระ บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิง ๗๐ หน้า อย่างน้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น