@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทำเนียบสมาชิกสมาชิกฝ่ายบริหารสมาชิกเลขที่     : 5339202013

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระมหาจรัญ  ฐิตโสมนสฺโส (อุตวงษา)

การศึกษา     : นักธรรมเอก  ปธ. 4   

ตำแหน่ง     : หัวหน้าห้องครุศาสตร์ปี 3  

โทร  : 087-1414-355

E-mail  :  charan_54@hotmail.co.th
       mcu_5339202013@hotmail.com

__________________________________________________________


 สมาชิกเลขที่     : 5339202009

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล     พระเดี่ยว  อาภสฺสโร

การศึกษา     : นักธรรมเอก   

ตำแหน่ง     : รองหัวหน้าห้องครุศาสตร์ปี 3 รูปที่ 1 

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202009@hotmail.com
__________________________________________________________


 สมาชิกเลขที่     : 5339202008

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล     : พระมหาเหรียญชัย  พลญาโณ

การศึกษา     : นักธรรมเอก  ปธ.   

ตำแหน่ง     : รองหัวหน้าห้องครุศาสตร์ปี 3 รูปที่ 2 

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202008@hotmail.com
__________________________________________________________
                                                                           

________________________________________________
สมาชิกเลขที่     : 5339202014

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล พระมหาอาทร  สุเมธี

การศึกษา     : นักธรรมเอก  ปธ.4   

ตำแหน่ง     : เลขานุการ

โทร  : -

E-mail  :   -สมาชิกเลขที่     : 5339202017

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : สามเณรพิชัย  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ

การศึกษา     : นักธรรมเอก  ปธ.3   

ตำแหน่ง     : ผู้ช่วยเลขานุการ

โทร  : -

E-mail  :    mcu_5339202017@hotmail.com                                                           __________________________________________________________


สมาชิกฝ่ายกรรมการ


สมาชิกเลขที่     : 5339202010

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระธีระศักดิ์  จรณธมฺโม

การศึกษา     : นักธรรมเอก    

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202010@hotmail.com


__________________________________________________________ 

สมาชิกเลขที่     : 5339202003

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระกิตติศักดิ์  ธีรปญฺโญ

การศึกษา     : นักธรรมเอก    

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202003@hotmail.com


__________________________________________________________ 


สมาชิกเลขที่     : 5339202006

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระกิตติ  กิตฺติปญฺโญ

การศึกษา     : นักธรรมเอก ปธ.1-2   

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202006@hotmail.com


__________________________________________________________ 

สมาชิกเลขที่     : 5339202012

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระมหาอรรถพล  จันทร์ลา

การศึกษา     : นักธรรมเอก  ปธ.3  

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202012@hotmail.com


__________________________________________________________ 

สมาชิกเลขที่     : 5339202022

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระมหาเชษฐา  อินทริง

การศึกษา     : นักธรรมเอก  ปธ.4  

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202022@hotmail.com


__________________________________________________________ 

สมาชิกเลขที่     : 5339202021

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระมหายุทธชัย  อุบัวบล

การศึกษา     : นักธรรมเอก ปธ.3   

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202021@hotmail.com


__________________________________________________________ 

สมาชิกเลขที่     : 5339202015

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระกิตติศักดิ์  สว่างวงค์

การศึกษา     : นักธรรมเอก  ปธ.1-2  

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202015@hotmail.com


__________________________________________________________ 

สมาชิกเลขที่     : 5339202027

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระพรหมพิริยะ  ถาวโร

การศึกษา     : นักธรรมเอก    

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202027@hotmail.com


__________________________________________________________ 

สมาชิกเลขที่     : 5339202016

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระพงศธร  เพชรเทพ

การศึกษา     : นักธรรมเอก    

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202016@hotmail.com


__________________________________________________________ 


สมาชิกเลขที่     : 5339202007

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    พระชยพล  อุทโย

การศึกษา     : นักธรรมเอก    

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202007@hotmail.com


__________________________________________________________ 

สมาชิกเลขที่     : 5339202025

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    : สามเณรศรายุทธ  แก่นพรม

การศึกษา     : นักธรรมเอก ปธ.4   

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202025@hotmail.com


__________________________________________________________ 

สมาชิกเลขที่     : 5339202024

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    : สามเณรวรวุฒิ  จุ่มจันทร์

การศึกษา     : นักธรรมเอก ปธ.3   

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202024@hotmail.com


__________________________________________________________ สมาชิกเลขที่     : 5339202026

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล    สามเณรวัลลภ  ดะสมุทร

การศึกษา     : นักธรรมเอก ปธ.4   

โทร  : -

E-mail  :   mcu_5339202026@hotmail.com


__________________________________________________________ 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น