@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กลุ่มงานบริหารงานฝ่ายธุรการ

คณะกรรมการฝ่ายธุรการพระคุณากร  ฐานิสฺสโร
หัวฝ่ายงานบริหารงานธุรการ

โทร. -  E-MAIL :  -


พระเดี่ยว  อาภสฺสโร

กรรมการ

โทร. -  E-MAIL :  -


สามเณรวัลลภ  ดะสมุทร
กรรมการ

โทร. -  E-MAIL :  -
สามเณรวรวุฒิ  จุ่มจันทร์
เลขานุการ

โทร. -  E-MAIL :  -
หน้าที่   คอยดูแลหน้งสือเข้า , หน้งสือออก , นัดหมาย จัดงานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น