@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ
ส่วนงาน ห้องครุศาสตร์ ปี ๓  มจร. ห้องเรียนวัดโสธรวราราม
ที่  ๐๑ / ๒๕๕๕                          วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕
เรื่อง  การประชุมประจำเดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๕
­­­­­­­­­­­­­
 

เรียน  สมาชิกห้องครุศาสตร์ปี ๓

                        เนื่องด้วยหัวหน้าห้องเรียนขอความร่วมมือมายังสมาชิกห้องทุกท่าน เพื่อให้สมาชิกได้เข้าประชุมประจำเดือนและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป  ใน วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ณ.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดโสธรวราราม ๑๕๔ อาคารพระพรหมคุณาภรณ์ ห้อง ๔๐๒ ชั้น  ๔ เวลา  ๑๘.๒๐  น.  เป็นต้นไป
­­­­                                จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ


( พระมหาจรัญ  ฐิตโสมนสฺโส )
หัวหน้าห้องครุศาสตร์ปี ๓


โทร. ๐๘๗-๑๔๑๔๓๕๕
 E-mail : Mcu_5339202013@hotmail.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น