@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายงานกฎหมาย

ให้นิสิตแบ่งเป็นกลุ่ม ๒ กลุ่ม 

๑. กลุ่มเลขที่คี่

หาข้อมูล พ.ร.บ  การศึกษาภาคบังคับ ๒๕๔๕

๒. กลุ่มเลขคู่

หาข้อมูล พรบ. มจร.


ประกาศ ณ วันเสาร์ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕


พระมหาจรัญ  ฐิตโสมนสฺโส
หัวหน้าห้องครุศาสตร์ ปี  ๓

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น