@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เป้าหมาย

       
         ๑. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีคุณลักษณะ
การเป็นครูดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกและศรัทธาในวิชาชีพครู มีทักษะในการจัดการ สามารถเลือกใช้ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพครู ตามมาตรฐานสากล

         ๒. พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมวิทยฐานะครู
สู่การเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

         ๓. วิจัยและพัฒนาศาสตร์ทางด้านการเรียนการสอนตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

         ๔. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามมาตรฐานสากลในวิชาชีพที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

         ๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น