@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติคณะครุศาสตร์     คณะครุศาสตร์มีประวัติความเป็นมาโดยสืบทอดมาจากโรงเรียนการเรือนพระนคร ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ จากประวัติอันยาวนาน ๗๓ ปี (ปัจจุบัน ๒๕๕๔) คณะครุศาสตร์ มีวิวัฒนาการในฐานะหน่วยงาน
ที่มุ่งมั่นรับใช้สังคมและให้บริการด้านการจัดการศึกษา ตามภารกิจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในบริบทของชุมชน สังคมเมือง โดยมีพัฒนาการตามลำดับดังต่อไปนี้       คณะครุศาสตร์เริ่มต้นมาจากการสอนวิชาหมวดการศึกษาโรงเรียนการเรือนพระนคร และพัฒนามาเป็นลำดับดังนี้
             ปีการศึกษา ๒๔๘๑ โรงเรียนการเรือนพระนคร สอนหลักสูตรอบรมครูการเรือน
             ปีการศึกษา ๒๔๙๙ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) สาขาคหกรรมศาสตร์
             ปีการศึกษา ๒๕๐๑ เปิดสอนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) สาขาคหกรรมศาสตร์ และอนุบาลศึกษา
             ปีการศึกษา ๒๕๑๗ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาการประถมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
             ปีการศึกษา ๒๕๑๘ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
             ปีการศึกษา ๒๕๒๑ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๗ โปรแกรมวิชา และเปิดสอนเพิ่มในปีการศึกษาต่อไป
             ปีการศึกษา ๒๕๒๗ หมวดวิชาการศึกษาเปลี่ยนเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒)
เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๑๒ โปรแกรมวิชา
                    ๑. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
                    ๒. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
                    ๓. โปรแกรมวิชาพลศึกษา
                    ๔. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
                    ๕. โปรแกรมวิชาภาษาไทย
                    ๖. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                    ๗. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
                    ๘. โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
                    ๙. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
                  ๑๐. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
                  ๑๑. โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
                  ๑๒. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม
            ปีการศึกษา ๒๕๓๘ คณะวิชาครุศาสตร์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๑๓ โปรแกรมวิชา โดยเปิดสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เพิ่ม ๑ โปรแกรมวิชา
            ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพครู (๒๔ หน่วยกิต)
            ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (๒๗ หน่วยกิต)
            ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ โปรแกรมวิชา
                  ๑. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
                  ๒. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
                  ๓. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                  ๔. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
            ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๒ โปรแกรมวิชา
                  ๑. โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
                  ๒. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
            ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) ๒ โปรแกรมวิชา ได้แก่
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยและโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่คณะ
มีความพร้อมมากที่สุดเพราะมีโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศเป็นห้องปฏิบัติการให้กับโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยและ
มีศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นห้องปฏิบัติการให้กับโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
           - เปิดให้บริการวิชาการโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต
บริหารการศึกษา
           ปีการศึกษา ๒๕๔๙ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูต่างประเทศ
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน ๒๐ ชั่วโมง การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุม ข้อกำหนดดังกล่าวครอบคลุมถึงกลุ่มครูต่างประเทศ
ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอนอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย ในระดับที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา ครูชาวต่างประเทศ
ที่ทำการสอนในประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนได้
            คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครู
ชาวต่างประเทศ หลักสูตรดังกล่าวผ่านการเห็นชอบและรับรองหลักสูตรโดยองค์กรควบคุมวิชาชีพครู (คุรุสภา)
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐
            ปีการศึกษา ๒๕๕๐ คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สำหรับครู ชาวต่างประเทศ (๒๐ ชั่วโมง)
            ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร ๕ ปี) พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ฯ และพัฒนาหลักสูตรโครงการพัฒนาครูประจำการ
ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๕ ปี ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
            ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
หลักสูตรโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย
และหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น