@ติดต่อ mcu_53@hotmail.com@ @ขออภัยกำลังปรับปรุง@

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดโสธรวราราม 
ได้กำหนดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นิสิต 
ในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  
ณ ห้องประชุมอาคารพระพรหมคุณาภรณ์  มจร. ห้องเรียนวัดโสธรวราราม  
ในกิจกรรมได้กำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง  
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาจุฬาฯ กับทิศทางการศึกษ
คณะสงฆ์ไทยในยุคไอที
โดย  พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดี
เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ วิสัยทัศน์และความรู้จากวิทยากรผู้บรรยายในกิจกรรมดังกล่าว
 
 
 
 
 
ประกาศจากคณะฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียนครุศาสตร์ปี 2
ณ วันที่ 06 / 08 / 54

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น